I. Uluslararası Sosyal Bilimler Yol Sempozyumu

Sempozyum Yazım Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ VE BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

Kıymetli araştırmacılar!
Bildiri özeti, bildiri tam metni ve bildiri tam metni atıf/gönderim kuralları yazılırken aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir.
I. Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1. Bildiri özetinde çalışmanın “amacı”, “önemi”, “yöntemi” ve “elde edilen
bulguları/sonuç” olacak şekilde açık olarak ifade edilmelidir.
2. Bildiri özeti Microsoft Word programında yazılmalıdır.
3. Bildiri özeti 150-200 kelime aralığında olmalıdır.
4. Bildiri özeti Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
5. Bildiri özeti, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12
punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile
yazılmalıdır.
6. Bildiri metninin başlığı ortalanmış olarak BÜYÜK harflerle ve
koyu yazılmalıdır. Başlığın altında sağa yaslanmış olarak yazar(lar)ın
unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, onların altında da bağlı bulunulan kurum ve e-posta
adresine yer verilmelidir.

II. Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları
1. Bildiri metni en fazla 5000 kelime olmalıdır.
2. Bildiri metni, Özet (Türkçe, İngilizce), Giriş, Ana Metin, Sonuç, Kaynakça ve
varsa Ekler ve Teşekkür kısımlarından oluşmalıdır.
3. İmla ve noktalama açısından, metnin gerektirdiği zorunlu haller dışında, Türk
Dil Kurumunun güncel İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
4. Bildiri metni, Microsoft Word programında yazılmalı ve aşağıdaki değerlere
uygun bir biçimde düzenlenmelidir.
Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Gövde Metni Yazı 12 punto
Başlık Boyutu 12 punto
Satır Aralığı 1.5
Gerekirse Sayfa Altı Dipnot Yazı 10 punto
Alt Dipnot Satır Aralığı Tek
Tablo-Grafik 10 punto
Paragraf Aralığı Önce 6 nk, sonra 6 nk
5. Bildiri metninin başlığı BÜYÜK harflerle ve koyu yazılmalıdır. Metin
içerisindeki diğer başlıklardan birincisi koyu ve her bir kelimenin sadece ilk
harfi büyük olmalıdır. İkincisi ise koyu ve ilk kelime hariç diğer kelimelerin ilk
harfi küçük olmalıdır.
6. Yazarların isimleri başlığın hemen altında sağa yaslı unvansız olarak yazılmalı,
sayfa altında 1. dipnotta ise yazarın unvanı, çalıştığı kurumu ve e-mail adresi
bulunmalıdır.
7. Kelime ve terimlerin yazımında Türkiye Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas
alınmalıdır.
8. Metin intihal oranı %20’dir. Bu oran aşıldığında metin yayın
değerlendirilmesine alınmayacaktır.
9. Tam metinlerin en son hali 28 Mayıs 2021 tarihine kadar elektronik ortamda
Word Dosyası halinde teslim edilmelidir.

III. Bildiri Tam Metin Atıf/Gönderim Kuralları
1. Bildiri özetinde ve tam metninde atıf sistemi olarak APA 6. Sürüm/Sitil,
Chicago veya İSNAD atıf sistemlerinden biri kullanılmalıdır.
2. 40 kelimeden fazla olan alıntılar, 10 punto bir tab içeriden ve 1 satır aralığında
yazılmalıdır. 40 kelimeden daha az alıntılar, paragraf içinde sadece tırnak
içinde verilmelidir.

3. Alıntılar tırnak içinde olmalı, italik olmamalıdır. Sadece metin içerisindeki
vurgular italik olmalıdır.
4. Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın
basım yılı: ilgili sayfa numarası) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz
ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine
uygun olarak gösterilmelidir.
5. Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde
gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.
6. Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında
belirtilmelidir.
7. Tam metin sonunda kaynakça bulunmak zorunludur. Yararlanılan kaynaklar
metin yazımında kullanılan atıf sistemlerinden hangisi (APA-6 stili, Chicago
veya İSNAD) kullanılmışsa ona göre sıralanıp düzenlenmelidir.

IV. Şablonlar
1. Bildiri özetlerinizi ve bildiri tam metinlerinizi lütfen aşağıdaki şablona göre
hazırlayınız.
2. Özet metin şablonu.
3. Tam metin şablonu.

TOP